Lukupiiri: Poliittinen teologia

Carl Schmitt als Student 1912

”Suvereeni on se, joka päättää poikkeustilasta.”

Illan Totuusradiolukupiirissä perehdytään Carl Schmittin teokseen Poliittinen teologia: neljä lukua suvereenisuusopista (Tutkijaliitto, Helsinki 1997, suomentanut Tapani Hietaniemi, esipuheet Kaarlo Tuori, Markku Koivusalo ja Mika Ojakangas) [Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. 1922].

Sisällys

1.luku. Suvereenisuuden määritelmä
Suvereenisuus ja poikkeustila. Suvereenisuuden käsite Bodinilla ja luonnonoikeudellisessa oikeusopissa esimerkkinä suvereenisuuden ja poikkeustilan käsitteellisestä yhteydestä. Poikkeustapauksen huomiotta jättäminen liberaalin oikeusvaltion opissa. Erilaisten sääntöä (normia) tai poikkeusta koskevien tieteellisten intressien yleinen merkitys.

2. luku. Suvereenisuuden ongelma oikeusmuodon ja päätöksenteon ongelmana
Uusia teoksia valtio-opin alueella: Kelsen, Krabbe, Wolzendorff. Oikeusmuodon päätöksen tekoon pohjautuva ominaislaatu (suhteessa tekniseen ja esteettiseen muotoon) – Päätöksenteon sisältö ja päätöksenteon subjekti sekä päätöksenteon merkitys sinänsä. Hobbes esimerkkinä ”desisionistisesta” ajattelusta.

3. luku. Poliittinen teologia
Teologisia käsityksiä valtio-opissa. Juridisten käsitteiden, erityisesti suvereenisuuen käsitteen sosiologia. Aikakauden sosiaalisen rakenteen ja sen metafyysisen maailmankuvan, erityisesti monarkian ja teistisen maailmankuvan, vastaavuus. Siirtymä transsendenttikäsityksistä immanenssiin 1700-luvulta 1800-luvulle (demokratia, orgaaninen valtio-oppi, oikeuden ja valtion identtisyys).

4. luku. Vastavallankumouksen valtiofilosofiasta (de Maistre, Bonald, Donoso Cortés)
Desisionismi vastavallankumouksen valtiofilosofiassa. Autoritaariset ja anarkistiset teoriat ”luonnostaan hyvän” ja ”luonnostaan pahan” ihmisen teesien vastakkaisuuden perustasta. Liberaalin porvariston asema ja Donoson määritelmä siitä. Aatehistoriallinen kehitys legitiimisyydestä diktatuuriin.

Mitä on valtio-oikeudellinen positivismi? Miksi Schmitt puolustaa desisionismia? mistä päätös tulee, kun se tulee ei-mistään?

Ohjelman toimittaa Santeri Ulkuniemi

 

  • Ensilähetys: maanantai 14. lokakuuta 2013 klo 22–24

  • Uusinta: perjantai 18. lokakuuta 2013 klo 22:30–00:30

  • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

  • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

  • Internet-kuuntelu 2: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

  • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

Lukupiiri: TAZ – tilapäinen autonominen alue

Suora lähetys: ma 5.3. klo 22–24 (Radio Moreeni)

Uusinta: pe 9.3. klo 22–24 (Radio Moreeni)

Illan lukupiiri-Totuusradiossa veistellään ontologisen anarkismin todellisia houreita Hakim Beyn TAZ -tekstin pohjalta.

Lue tai lataa teksti TÄÄLLÄ

Lukupiiriin voi osallistua tätä artikkelia kommentoimalla. Suoraa lähetystä kuuntelevat voivat ottaa studioon myös puhelinyhteyden soittamalla numeroon 050 540 98 69. Hyperborealaisessa totuuskomiteassa ovat mukana Antti, Renne, Santeri ja Risto. Loossin suurmestarina toimii Lauri.

Suoraa lähetystä ja uusintaa voi kuunnella taajuudella 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) sekä internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Lukupiiri: Imperiumi I

 

Imperiumi on viime vuosien merkittävimpiä keskustelunavauksia ”uudesta maailmanjärjestyksestä”, joka näkyy paljaimmillaan globalisaatioksi nimetyissä ilmiöissä. Taloudellisten, poliittisten ja kulttuurillisten rajojen avautuminen merkitsee perinteisten kansallisvaltioiden vallan murentumista ja siirtymistä uuteen, koko maailman käsittävään poliittiseen järjestelmään.

Yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija Michael Hardt ja italialainen itsenäinen tutkija Antonio Negri nimeävät hajautettuun valtaan tukeutuvan maailmanjärjestyksen Imperiumiksi. Perinteisestä imperialismista eroten Imperiumilla ei kuitenkaan ole yhtä valtakeskusta, eikä sitä perinteisessä mielessä johda kukaan. Silti sen vaikutukset näkyvät kaikkialla, koska Imperiumi ei tunnusta rajoja.

Imperiumi on laaja ja kunnianhimoinen teos, jonka tavoitteena on jäljittää viime vuosikymmenien aikana syntynyt Imperiumi osaksi historiallista kehitystä, tarkastella sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja hahmotella tapoja, joilla vallan uudelleenjakoon voi vastata. Se on suuresti kiitetty ja kiistelty analyysi globaalista taloudesta, joka on muuttanut pelin säännöt peruuttamattomasti, mutta tarjonnut samalla väylän radikaalille, loputtomasti muuntuvalle vastarinnalle. Se on 2000-luvun tärkeimpiä kirjoja – rohkea ja haastava manifesti uudelle ajalle.

Suora lähetys kuullaan maanantaina 31.10. klo 22–24. Ohjelma uusitaan perjantaina 4.11. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys