Äärioikealta valtavirtaan: oikeistoajattelun arkipäiväistymisestä.

Syyskauden ensimmäisessä Totuusradiossa tartutaan (poliittista) elämäämme jälleen (tai kenties edelleen) rienaavaan vitsaukseen, äärioikeistoon. Eräs keskeisimpiä kysymyksiä lieneekin, millä termillä meidän tulisi tätä yhteiskuntiemme rakenteisiin pesiytynyttä ideologisten käytäntöjen arsenaalia kuvata? Milloin tulisi puhua fasismista ja onko äärioikeisto käsitteenä ylipäänsä terävin mahdollinen kyseisen ilmiön tavoittamiseen? Pohdimme tätä käymällä läpi historiallisten fasististen liikkeiden läpimurtoja sekä niihin osallistuneiden yhteiskunnallisten voimasuhteiden muutoksia.

Sen sijaan, että näkisimme fasismin jonain täysin toisena, enemmän tai vähemmän kaukaisena tulevaisuuden uhkana, pyrimme saamaan kosketuspintaa niihin äärioikeistolaisiin tendensseihin, joita yhteiskunnissamme on jo nyt läsnä. Ajattelu ja arkipäiväistä elämää järjestävät käytännöt eivät muutu yhtäkkiä, vaan kuten Antonio Gramsci asian ilmaisee, molekulaarisesti, huomaamattomasti sekä usein selkiemme takana. Miten tunnistaa äärioikeistolaisia poliittisia tendenssejä?

Yhdistämme äärioikeistolaisen ajattelun myös hegemoniseen uusliberalismiin sekä kapitalistisen yhteiskunnan ristiriitoihin. Uusliberalismia ja äärioikeistoa yhdistää ennen kaikkea vaihtoehdottomuuden ilmapiiri. Äärioikeistolaisuus ei suinkaan asetu kapitalismia vastaan, vaan kuten sekä historia että nykypäivä osoittavat, päinvastoin. Osalle porvaristosta äärioikeisto saattaa hyvinkin olla kriisitilanteissa houkutteleva vaihtoehto tai vähintäänkin pienempi paha.

Problematisoimme myös valtavirtaista tapaa käsittää äärioikeisto osana kulttuurisotaa, jossa vastakkain ovat edistykselliset, usein nuoret ja kaupunkilaiset voimat sekä taantumukselliset, vanhat ja perifeeriset voimat. Pohdimme, kuinka tämä jäsennys piilottaa merkittäviä seikkoja siitä, mitä kulttuurisodan kummatkin puolet, Suomessa esimerkiksi Vihreät ja Perussuomalaiset, jakavat. Yhteistä kummallekin on muun muassa se, ettei kapitalistiselle talousjärjestelmälle nähdä vaihtoehtoja. Onko valintamme siis äärioikeiston ja progressiivisen uusliberalismin välillä?

Äänessä Sauli Havu, Mikko Lahtinen ja Sonja Lampinen.

Keskustelussa mainittuja tekstejä ja teoksia:
Mario Candeias (2019, Rosa-Luxemburg-Stiftung) The Rise of Global Authoritarianism
https://www.rosalux.de/en/publication/id/40834/the-rise-of-global-authoritarianism-1/
Stuart Hall (1992, Vastapaino) Kulttuurin ja politiikan murroksia
Anu Kantola & Hanna Kuusela (2019, Vastapaino) Huipputuloiset
Benedict Anderson (2017, Vastapaino) Kuvitellut yhteisöt 

 

Gramsci ja eduskuntavaalit

Maaliskuun Totuusradiossa pohditaan Antonio Gramscin teorioita soveltaen muun muassa seuraavia kysymyksiä: millainen käsitys politiikasta ohjaa eduskuntavaaleja käsitteleviä keskustelua? Mitä on hegemoninen politiikka porvarillisessa yhteiskunnassa? Millaisten reunaehtojen sanelemina yhteiskunnalliset kysymykset jäsentyvät? Entä miten ideologiaa voidaan käyttää leimakirveenä, ja kuka saa päättää mikä on ideologista ja mikä taas ei? Ja mitä sanottavaa Gramscilla olisi ajatukseen siitä, että kaikki puolueet ovat ottaneet askeleen vasemmalle? (Helsingin Sanomat 7.3.2019.)

Gramscilaista analyysiä veistelemässä Sauli Havu, Mikko Lahtinen ja Sonja Lampinen. Ohjelma on jatkoa 5.11.2018 ilmestyneelle Antonio Gramscia käsittelevälle ohjelmalle, jossa Gramscin ajattelua ja peruskäsitteistöä pohjustetaan seikkaperäisemmin.

 

 

Peltojen poliittinen talous

Kuva: Oma Maa -luomuosuuskunta

 

Onko ruoka hyödyke vai yhteisvaurautta?
Mitä ruokasuvereniteetti edellyttää? Mitä se merkitsee poliittisena ilmiönä?
Miten kumppanuusmaatalous muuttaa ruoantuotantoa?
Miten siirrytään ruoantuotannon reformeista ruokavallankumoukseen?

Miten globaali ruokajärjestelmä on muotounut kapitalistisissa talouden suhteissa?
Mikä merkitys halvalla ruoalla on kapitalistisissa yhteiskuntajärjestyksissä?
Millä tavoin ja kenelle halpa ruoka on halpaa?
Miten ilmastonmuutos muuttaa kapitalistista ruokataloutta?

Lähetys koostuu kahdesta luennosta ja niiden kommentaareista.

Ruby van der Wekken: Food sovereignty now! So South, so North
Jason W. Moore: The Crucible of Cheap Food: Capital, Class, and Climate in the Unmaking of Modern Agriculture

Ruby van der Wekken työskentelee Siemenpuu-säätiössä ja on osa Oma Maa -luomuosuuskuntaa sekä Commons.fi-kollektiivia.  Jason W. Moore on ympäristöhistorioitsija, joka työskentelee apulaisprofessorina Binghamtonin yliopistossa. Luennot on nauhoitettu Food Sovereignty -seminaarissa Helsingissä 18.10.2017.

Luentoja kommentoivat Jenny Gkiougki, kumppanuusmaatalousaktiivi ja kreikkalaisen Agroecopolis-verkoston perustaja sekä Tero Toivanen, poliittisen talouden väitöskirjatutkija ja BIOS-tutkimusyksikön jäsen.

Lähetyksen toimittaa Pieta Hyvärinen.

 

Maailma nyt

http://www.gutenberg.org/files/10965/10965-h/ud-front.png

Totuusradio pyörähtää jälleen kerran käyntiin. Uusi kausi 2013-2014 avataan maailmanselvityksellä maanantaina 9.9.2013 suorassa lähetyksessä.

Maailma nyt -lähetykseen kokoontuu Totuusradion toimittajakollektiivia keskustelemaan maailman tilasta. Mikä on kuuminta hottia juuri nyt, mistä tullaan, minne pitäisi liikkua, minne kytkeytyä, missä kamppailla? Mikä on vallitseva totuus maailmasta?

Ohjelmassa kuullaan ajankohtaisuuksiin liittyviä alustuksia, joihin kuulijoilla on mahdollisuus kytkeytyä.

Totuusradion puolesta paikalla ovat ainakin Renne Pesonen, Santeri Ulkuniemi, Tapani Laine ja Olli Herranen.

 • Ensilähetys: maanantai 9. syyskuuta 2013 klo 22–24

 • Uusinta: perjantai 13. syyskuuta 2013 klo 22:30–00:30

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

Kiista valtion tuottavuusohjelmasta

totuus_jyrki

Vuonna 2003 alkanut valtion tuottavuusohjelma aiheutti julkisuuteen asti levinneen kiistan. Vaikka ohjelman julkilausuttu tavoite oli parantaa julkisen sektorin tuottavuutta, ohjelmaa arvioinut Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) katsoi, että kyseessä on puhdas valtionhallinnon leikkausohjelma. Ohjelman toimeenpanosta vastaavan valtiovarainministeriön (VM) mukaan tuottavuusohjelma on osa valtionhallinnon normaalia kehittämistoimintaa ja syytökset ovat turhia. Julkisessa kiistassa ei ole käsitelty kuin tuottavuuskysymystä, mutta VTV:n tarkastuskertomukset ja VM:n dokumentit paljastavat, että ohjelman taustalla on enemmän poliittinen tahtotila kuin tutkimustietoon perustuva valtionhallinnon kehittämishanke.

On tarkasteltava tuottavuusohjelmaa osana suomalaisen valtionhallinnon, julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion muutosta. Tämän muutoksen keskeiset perusteet on omaksuttu OECD:n kaltaisista transnationaaleista asiantuntijaorganisaatioista. Tuottavuusohjelman perusteet ja sen aiheuttamat toimenpiteet viittaavat uusliberalismiksi nimitettyyn poliittis-taloudelliseen oppiin, jonka yksi variaatio – uuden julkisjohtamisen oppi – toimii useassa maassa julkishallinnollisen muutoksen taustalla. Sen mukaan yksityisen taloudenpidon periaatteilla järjestetyt julkiset organisaatiot ovat toiminnoissaan tehokkaimpia. Argumentti perustuu vahvoihin oletuksiin ja kiistanalaiseen tutkimustietoon.

Ohjelman tiimoilta on raportoitu monia sille annettujen perusteiden ja käytännön toimenpiteiden ristiriitoja. Vähentämistavoitteet saneltiin hallinnonaloille. Monet yksiköt raportoivat työtaakkojen kohtuutonta kasvua, palvelutason heikkenemistä ja vaikeuksia hoitaa tehtäviä. Ongelmista huolimatta VM kiinnitti huomiota vain vähennystavoitteiden toteutumiseen. Toisaalta, esimerkiksi ulkoistamiset laskettiin kategorisesti tuottavuustoimenpiteiksi, vaikka ne saattoivat kasvattaa palvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksia. Oikeusministeriön hallinnonalalla muutettiin jopa lainsäädäntöä, jotta tuottavuustavoitteisiin päästäisiin. Näillä muutoksilla on ollut yhteiskuntaan kohdistuvia odottamattomia seurauksia, joita ohjelman tiimoilta ei ole raportoitu. Merkittävimpiä näistä ovat rajavalvonnan heikkenemisen aiheuttama ammattirikollisuuden lisääntyminen ja siitä seuraavat lieveilmiöt, sekä useiden julkisten palveluiden kehittämisen pysähtyminen. Pitkällä aikavälillä nämä vaikutukset palautuvat yhteiskuntaan erilaisina kustannuksina.

Tuottavuusohjelma on muuttanut myös julkishallinnon rakenteita. Tuottavuustoimenpiteiden seurauksena eri hallinnonalat ovat olleet pakotettuja arvioimaan kokonaistoimintaansa uudelleen ja keskittämään voimavaransa pelkkiin perustehtäviin. Ohjelman julkilausumattomana tavoitteena vaikuttaisikin olevan hyvinvointivaltion rakenteiden muuttaminen kohti kapeampaa oikeusvaltiomallia, jossa tuotetaan julkisesti vain lainsäädäntöön ja prosessien hoitoon liittyvät tehtävät.

———————————————————————————————————————-

Valtion tuottavuusohjelmaan liittyvästä kiistasta ja sitä käsittelevästä Pro gradu -tutkielmasta keskustelevat Olli Herranen ja Ilkka Hirvi.

Ohjelman toimittaa Lasse Poser.

Suoraan ensilähetykseen voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä kommentoimalla tätä artikkelia.

———————————————————————————————————————-

 • Ensilähetys: maanantai 20. toukokuuta 2013 klo 22–24

 • Uusinta: perjantai 24. toukokuuta 2013 klo 22:30–00:30

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

 

työ – työttömyys – tasapalkka – perustulo

tyo_4

Miksei palkkatyötä kutsuta riistoksi vaikka se on sitä?

 

Miksi pääoman konsultit pyrkivät pitämään työttömyyttä yllä?

 

Miksi lääkäri kehtaa veloittaa tunnin työstä enemmän kuin sihteeri?

 

Miksei vaurautta jaeta kaikkien kesken vaikka kaikki tekevät vaurauden?

 

 

 

8.4. Totuusradiossa selvitetään, miten taantumusta propagoidaan ja miten vapautuksen voimat nostetaan riiston arkipäiväisyyttä vastaan kriisin piristämässä Euroopassa. Nitistyksen kohteina palkkatyö-instituutio, työttömyyden tuotto, eripalkkaisuus-ihanne ja arvonmuodostusta koskevat antiikkiset oletukset. Suoraan lähetykseen voi osallistua kommentoimalla tätä artikkelia.

 

 • Ensilähetys: maanantai 8. huhtikuuta 2013 klo 22–24

 • Uusinta: perjantai 12. huhtikuuta 2013 klo 22–24

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

   

  totuus_työ

Mielenterveyspolitiikkaa – onko sitä?

Mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat olleet toistuvasti esillä mediassa. Viesti on pääosin se, että mielenterveyspalvelut eivät toimi niin kuin niiden oletetaan toimivan ja ettei apua aina saa kun sitä tarvitsee. Elämmekö enää hyvinvointivaltiossa ja millaisena tilanne näyttäytyy mielenterveystyötä tekevien ja asiaa yhteiskuntafilosofisesti lähestyvien tutkijoiden silmissä? Illan lähetyksessä keskustellaan suomalaisen mielenterveyspolitiikan kehityksestä ja nykytilasta.

Teemoina ovat muun muassa mielenterveyspoliittisten reformien epäonnistuminen ja julkishallinnon uudistaminen Suomessa. Ongelmana tuntuisi olevan, että järjestelmämme tuottaa nyt satoja tuhansia ”syrjäytyneitä” työmarkkinoiden ulkopuolelle sen sijaan, että heidän yhteiskunnalliseen asemaansa pyrittäisiin vaikuttamaan tasavertaisina kansalaisina ruohonjuuritason mielenterveystyöllä.

Toimittaja Matti Kortesoja haastattelee aiheesta Pertti Hämäläistä ja Markku Saloa.

Pertti Hämäläinen on lääkäri ja toimii tällä hetkellä Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön nuorisopsykiatrian kliinisenä opettajana. Hämäläinen on työskennellyt vuodesta 1994 lähtien lääkärinä sekä psykiatrisissa sairaaloissa, että avohoidon mielenterveyspalveluissa ja omaa laaja-alaisen käytännön ja teoreettisen tuntemuksen psykiatrian ja mielenterveystyön eri osa-alueilta. Hän on toiminut myös 2000-luvun alussa neljä vuotta Tay:n sosiaalipsykiatrian opettajana. Hämäläisen lähestymistapa  mielenterveys- ja päihdepolitiikkaan lähtee yhteiskuntakriittisistä sosiaalipsykiatrisista näkökulmista ja tutkimustyö kohdistuu psykiatrian historiaan ja filosofiaan. Erityisenä mielenkiinnon kohteena hänellä ovat mielenterveystyön ja psykiatrian diskurssien ja rakenteiden murroskohdat. Murroskohtien aikana käytävien valtakamppailujen kriittinen analyysi avaa meille näkymän psykiatriatieteen kielten ja käytäntöjen poliittisuuteen.

Markku Salo on väitellyt 1996 Italian ja Suomen mielenterveysreformeista. 2000-luvulla Salo on tutkinut mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita sekä kouluttanut ja ohjannut mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttäjiä tutkimaan ja arvioimaan palveluita. Vuodesta 2011 hän on toiminut Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön toiminnanjohtajana.

Molemmat haastateltavat ovat olleet myös mukana aihetta käsittelevässä kirjaprojektissa. Suomen mielenterveyspolitiikan lähihistoriaa kriittisesti tarkastelevan Reformin pirstaleet – mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen  -kirjan teemana on muun muassa lähetyksessäkin käsiteltävä psykiatrian hajaantuminen suomalaisessa sosiaalivaltiossa. Kirjan päätösluku ”Mielenterveyspolitiikan umpikujat ja mahdollisuudet Suomessa” on tiivistelmä Hämäläisen ja Markku Salon vuonna 2009 äänitetystä keskustelusarjasta.

 • Ensilähetys: maanantai 11. helmikuuta 2013 klo 22–24

 • Uusinta: perjantai 15. helmikuuta 2013 klo 22–24

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa.

SUOMI 2013 MITÄ H1&%#@!?

suomimita

 

 

Vuosi 2011 jätti japanilaisille Fukushiman. Viime vuosi 2012 jätti Suomelle Talvivaaran kaivosonnettomuuden, joka tulee jäämään historiaan yhtenä maailman pahimmista kaivosonnettomuuksista. Uraaninlouhinnan kauheuksista on antanut esimakua vasta aboriginaalien kohtalo Australiassa. Vuosi on vaihtunut, ja maassamme presidentöi šakkia pelaava kansallisen kokoomuksen oikeistolainen. Olemme taloudellisen kurimuksen keskellä ja kuten lisensiaatit tietävät κρισις oχι ἀγαθoς πρoγνωσις. Voiko kriisissä prognostisoida? Euroopan rahajärjestelmä on pahasti rikki. Presidenttimme on aloittanut oman palkkansa supistuksella. Taitavasti pelattuna se johtaa kaikkien palkkojen pienentämiseen. Palkanalennus lieneekin ainoa politiikka, joka on järkevää nollakasvussa. Talouden tämän vuoden bruttokansantuotteeksi on ennustettu 0,0%. Analyysi on käynnistettävä nykyhetkestä. Sitä miten maamme makaa ja momentumin hetkellistä syvyyttä studiossa ihmettelemässä toverit Santeri, Kimmo, Ako, Antti ja Jaakko.

 • Ensilähetys: maanantai 7. tammikuuta 2013 klo 22–24

 • Uusinta: perjantai 11. tammikuuta 2013 klo 22–24

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa.

 

Äärikansallismielisyys – Kotimaiset opit, kansainväliset toimintatavat


Nationalismi, rasismi ja patriotismi inspiroivat ihmisiä ja liikkeitä edelleen. Mikä näissä aatteissa vetoaa ja kuinka niitä vastaan kamppaillaan? Onko uusfasismin uhka syytä ottaa vakavasti? Näistä ja monista muista kysymyksistä studiossa keskustelemassa Totuusradion toimittaja Santeri Ulkuniemi ja  vapaa toimittaja Tobias Virtanen.

 • Ensilähetys: 8. lokakuuta 2012 klo 22–24

 • Uusinta: 12. lokakuuta 2012 klo 22–24

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Aikamme poliittiset taistelut

Aikamme poliittisista taisteluista keskustelevat ainakin Jussi Vähämäki ja Ilpo Puhakka. Ohjelman toimittaa Lasse Poser.

Osallistu aikamme poliittisten taisteluiden listaamiseen ja analysoimiseen kommentoimalla tätä artikkelia. Ennen ensilähetyksen loppua saapuneet kommentit pyritään huomioimaan lähetyksessä.

Vuoden 2012 ensimmäisen lähetyskauden viimeinen ohjelma kuullaan maanantaina 11. kesäkuuta 2012 klo 22–24. Ohjelma uusitaan perjantaina 15. päivä samaan kellonaikaan. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä.

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ:
http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

YouTube Preview Image

 

Lukemista:

Eetu Viren – Nuoren Euroopan kärsimykset

Vasemmistopoikkeama – Eurooppa antikapitalistisena projektina